Zjazd absolwentów tucholskiego leśnika

Regulamin Zjazdu Absolwentów

1. Regulamin określa warunki na jakich odbywa się Zjazd Absolwentów Technikum Leśnego w Tucholi w dniu 27 czerwca 2015 roku, zwany dalej Zjazdem.

2. Organizatorami Zjazdu są:

  • Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta;
  • Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów z okazji 50-lecia Technikum Leśnego.

3. Zjazd jest organizowany na terenie Technikum Leśnego w Tucholi przy ul. Nowodworskiego 9-13 zwanym dalej terenem Zjazdu.

4. Uczestnikiem Zjazdu może być absolwent Technikum Leśnego (wszystkich typów szkół), który ukończył szkołę minimum min. 5 lat temu (2010 rok lub wcześniej), zarejestrował się i uiścił opłatę za uczestnictwo w Zjeździe. Uczestnikiem Zjazdu może być również osoba towarzysząca absolwenta, zgłoszona podczas rejestracji, za którą została wniesiona opłata za uczestnictwo.

5. Wymogi określone w pkt. 4 nie dotyczą gości honorowych Zjazdu.

6. Na teren Zjazdu nie można wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających. Obowiązuje także zakaz palenia papierosów we wszystkich budynkach na terenie Zjazdu.

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Zjeździe Organizator zobowiązuje się do zwrotu wniesionej przez uczestnika opłaty w wysokości:

  • 100% zwrotu w wypadku rezygnacji do 30 kwietnia 2015 roku;
  • 0% zwrotu w wypadku rezygnacji po 30 kwietnia 2015 roku.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany części programu Zjazdu bez obowiązku uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec uczestników Zjazdu.

9. Liczba osób uczestniczących w Zjeździe jest ograniczona. Zapisy trwają do 30.04.2015 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów przed 30.04.2015 r. w przypadku wcześniejszego zapełnienia się listy miejsc.

10. Organizator może:

  • odmówić wstępu na teren Zjazdu osób, u których stwierdzono posiadanie broni, napojów alkoholowych oraz jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić wg uznania Organizatora zagrożenie dla uczestników Zjazdu;
  • odmówić wstępu na teren Zjazdu osobom będącym w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;
  • wyprosić z terenu Zjazdu osoby zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu innych osób uczestniczących w Zjeździe lub zakłócające przebieg imprezy;
  • obciążyć uczestnika kosztami zniszczonego przez niego mienia na terenie Zjazdu.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez uczestników Zjazdu.

12. Po oficjalnych uroczystościach związanych ze Zjazdem będzie miała miejsce biesiada w Ośrodku “Zacisze” w Suchej- Sucha 144, 89-526 Lubiewo, gdzie jej uczestników obowiązywać będzie regulamin Ośrodka.

13. Uczestnik Zjazdu, biorąc w nim udział oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.